Ministerstwo Finansów przy okazji nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opracowało także zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn.zm.). Projekt czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie dodany nowy art. 27a, który nałoży na ministra pracy obowiązek prowadzenia wykazu organizacji pożytku publicznego, w którym oprócz nazwy organizacji zamieści jej numer Krajowego Rejestru Sądowego oraz numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1 proc. podatku.

Obecnie minister pracy ogłasza wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego

Obecnie na podstawie upoważnienia minister pracy w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości ogłasza w drodze obwieszczenia - w terminie do końca roku podatkowego - wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego. Resort finansów proponuje, aby od 1 stycznia 2009 r. obwieszczenie takie nie było wydawane.

W zamian wykaz taki byłby prowadzony w formie elektronicznej ze względu na możliwość bieżącej jego aktualizacji (w wykazie zamieszczane byłyby nie tylko organizacje pożytku publicznego, które status organizacji pożytku publicznego mają na dzień 30 listopada roku podatkowego).

W wykazie będą zamieszczone: nazwa organizacji, jej siedziba, numer KRS oraz numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1 proc. Minister sprawiedliwości zostanie zobligowany do przekazywania w formie elektronicznej danych dotyczących nazwy organizacji pożytku publicznego, jej siedziby oraz numeru KRS. Natomiast numer rachunku bankowego, jaki ma być umieszczony w wykazie, będzie podawać organizacja zainteresowana otrzymaniem 1 proc. podatku. Jeżeli organizacja nie poda numeru lub poda błędne konto, organ podatkowy przekazujący wpłaty jednoprocentowe nie wpłaci jej pieniędzy.

Zdaniem MF nowy przepis ma zmobilizować organizacje pożytku publicznego do wpisywania numerów rachunków bankowych, gdyż obecnie zdarzają się sytuacje, w których organ podatkowy nie jest w stanie uzyskać takiej informacji.