JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka prowadzi koncesjonowaną działalność podstawową w zakresie dystrybucji i przesyłu energii cieplnej. W ramach prowadzonej działalności zużywa energię elektryczną na podstawie zawartej umowy z zakładem energetycznym zarówno do produkcji, przesyłu energii cieplnej, jak i na potrzeby własne, np. oświetlenie. Oprócz działalności podstawowej spółka posiada koncesję na obrót i dystrybucję energii elektrycznej. Na podstawie odrębnej umowy zawartej z zakładem energetycznym dokonuje zakupu energii elektrycznej i odsprzedaje odbiorcom końcowym.

Czy spółka powinna rozliczyć się z podatku akcyzowego zarówno od energii elektrycznej zakupionej i zużytej dla celów prowadzenia działalności podstawowej, jak i zakupionej celem odsprzedaży odbiorcom końcowym?

ODPOWIEDŹ IZBY: Sprzedaż energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią nabywcom końcowym podlega opodatkowaniu akcyzą.

W omawianej sytuacji przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju.

Ponadto w przypadku energii elektrycznej podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej.

W konsekwencji sprzedaż zakupionej energii elektrycznej przez podatnika, który posiada koncesję na obrót i dystrybucję energii elektrycznej, do nabywców końcowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Przedsiębiorca w związku z przedmiotową czynnością jest podatnikiem podatku akcyzowego obowiązanym do zapłaty podatku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2009 r. (nr IPPP3-443-292/09-3/JK)