ANALIZA

Jeśli mąż przekaże darowiznę żonie lub na odwrót, nie zapłacą oni podatku. Wystarczy, że w ciągu sześciu miesięcy zgłoszą taką darowiznę w urzędzie skarbowym. Sprawa się komplikuje, gdy darowizny chcą dokonać małżonkowie pozostający w separacji i posiadający rozdzielność majątkową.

– Jesteśmy z mężem w separacji. Mamy rozdzielność majątkową. Przed separacją nabyliśmy działkę. Chcę na rzecz męża przekazać swoją połowę, aby wybudował na niej dom dla naszych dzieci. Czy będziemy musieli zapłacić podatek od takiej czynności – pyta nas pani Anna z Warszawy.

W opisanej sytuacji nie zajdzie konieczność zapłaty podatku. Zdaniem ekspertów, a także przedstawicieli organów podatkowych, separacja nie pozbawi małżonków ulgi w podatku od spadków i darowizn.

Ulga podatkowa

Od początku 2007 roku obowiązuje art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768), zgodnie z którym darowizna dokonana między osobami zaliczanymi do tzw. zerowej grupy podatkowej (małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) jest zwolniona z podatku.

Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie tłumaczy, że zgodnie z wolą ustawodawcy przy zaliczaniu nabywców do określonych grup podatkowych ocenia się stosunek osobisty pomiędzy nabywcą prawa własności rzeczy lub praw majątkowych a osobą, od której następuje nabycie; stosunek ten może wynikać z pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa.

Z kolei Leszek Dutkiewicz, specjalista BDO, zwraca uwagę, że stosowanie wskazanego zwolnienia w praktyce może rzeczywiście budzić pewne wątpliwości w przypadku małżonków pozostających w separacji.

– Jedną z przesłanek dopuszczających możliwość skorzystania ze zwolnienia jest fakt zawarcia związku małżeńskiego między darczyńcą a obdarowanym. Kwestia dopuszczalności zwolnienia zależy więc od tego, czy w przypadku orzeczenia separacji nadal mamy do czynienia z małżeństwem – wyjaśnia Leszek Dutkiewicz.