Wynajem nieruchomości często wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków. Rozliczając najem w formie ryczałtu tego typu kwot nie można jednak odliczyć.
Właściciele mieszkań, którzy decydują się na wynajem lokali, często ponoszą wydatki na ich ulepszenie. Zazwyczaj jest to malowanie pomieszczeń, zakup nowych mebli, wymiana okien. Pojawia się w tym momencie pytanie, czy tego typu wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Takie wątpliwości mieli także dzwoniący do redakcji GP podczas wczorajszego dyżuru telefonicznego.

Zaliczanie do kosztów

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. Możliwe jest zatem zaliczenie do nich poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, jego remontem, umeblowaniem oraz związanych z bieżącymi opłatami za lokal. Jednak do kosztów można zaliczyć jednorazowo wydatki na wyposażenie, których wartość nie przekracza 3,5 tys. zł. Pozostałe powinny być amortyzowane. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem że podatnik wykaże, że zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów. O tym, czy poniesione wydatki będą stanowić koszt podatkowy, w dużej mierze decyduje treść umowy najmu lokalu precyzująca wzajemne obowiązki w zakresie pokrywania kosztów związanych z najmem. Jeżeli z zawartej przez podatnika umowy wynika, że będzie on ponosił koszty podatku od nieruchomości, opłacać wieczyste użytkowanie gruntu, wpłacać na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej oraz ponosić koszty związane z remontem i naprawami lokalu mieszkalnego, to wszystkie te wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych przy ustalaniu dochodów z najmu w momencie ich poniesienia.
Czy każdy może zaliczać ponoszone wydatki do kosztów? Otóż nie. Prawo to przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym najem według zasad ogólnych. Osoby opodatkowane ryczałtem prawa takiego nie posiadają. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawą opodatkowania w formie ryczałtu jest uzyskany przychód, a nie dochód. Pojęcie kosztów zatem nie obowiązuje.

Stawki ryczałtu

Znaczna liczba telefonów do redakcji dotyczyła także stawek ryczałtu. Przypomnijmy zatem, że podstawowa stawka przy opodatkowaniu najmu w formie ryczałtu wynosi 8,5 proc. przychodu. Można ją jednak stosować tylko do przychodów nieprzekraczających w ciągu roku równowartości 4 tys. euro. Jeśli przychody są wyższe, zastosować należy stawkę w wysokości 20 proc. Po przeliczeniu na złote próg ten wynosi 13 510 zł dla przychodów osiągniętych w 2009 roku.

Rozliczenie małżonków

Rozliczając najem, można skorzystać z prawa łącznego opodatkowania małżonków. W sytuacji osiągania przez małżonków przychodów z tytułu najmu kwota przychodów objętych 8,5-proc. stawką podatku (do 4 tys. euro) ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Wynika z tego, że w razie osiągania przez nich przychodów z tytułu najmu, wyższą, 20-proc. stawkę podatku należy stosować, gdy łączna kwota przychodów z najmu osiągniętych przez nich oboje przekroczy równowartość 4 tys. euro. Niezależnie zatem, czy małżonkowie rozliczą najem indywidualnie czy w całości opodatkuje je jeden z małżonków, to po przekroczeniu limitu 4 tys. euro konieczne będzie opodatkowanie przychodu według stawki 20 proc.