ORZECZENIE

Spółka telekomunikacyjna wynajmuje miejsca na masztach koniecznych do funkcjonowania sieci telefonii komórkowej innym operatorom. Z tytułu wynajmu są oni zobowiązani płacić czynsz. W umowach określono, że płatności będą dokonywane w ciągu miesiąca od dnia wystawienia faktury. Problem polegał na tym, że faktury były wystawiane nieterminowo. Zdarzało się, że jednostka odpowiedzialna za wystawianie faktur nie posiadała informacji o zmianie wysokości czynszu. Obrót wykazywano jednak w terminach miesięcznych w deklaracji VAT. Firma zwróciła się do organów podatkowych o interpretację, czy w przypadku zmiany wysokości czynszu należy wystawić fakturę korygującą za miesiąc, w którym wystawiono fakturę z zaniżonym czynszem. Zdaniem organów podatkowych spółka miała obowiązek korekty faktury, ponieważ zwiększenie obrotu następowało wtedy, gdy faktura była błędnie wystawiana.

Spółka wniosła skargę do WSA. Zdaniem sądu jednak rozstrzygnięcie organów nie naruszało prawa. Spółka nie może więc ująć korekty w ewidencji. Musi skorygować VAT ze względu na fakt błędnego rozliczenia pierwszej faktury.

Spółka pominęła fakt, że wystawianie faktur jest tylko jednym z wielu elementów procedury rozliczania VAT. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności. Jeśli w fakturze kwota podatku zostałaby zaniżona, to powoduje to konieczność korekty.

Sygn. akt III SA/Wa 1516/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl