Czy tylko pieniądze mogą być przychodem

Podatnik pracuje dorywczo. Zazwyczaj poza wynagrodzeniem za pracę otrzymuje dodatkowe wynagrodzenia, w postaci np. abonamentu medycznego. Czy tylko wypłaty pieniężne są przychodem do opodatkowania?

Nie Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ponadto za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Podstawa prawna

● Art. 11, 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kiedy podatnik otrzymuje świadczenie w naturze i jak je rozliczyć podatkowo

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy wycenia się świadczenia w naturze
- Czy wygrana w konkursie podlega PIT
- Czy opiekę trzeba wykazać w PIT
- Czy polisa OC jest przychodem