Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450) przewiduje zwolnienie podmiotowe z podatku dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy, ze zwolnienia korzystają strony czynności cywilnoprawnych nabywające na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia. Zwolnienie obejmuje również osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

To nie koniec podatkowych preferencji. Artykuł 2 pkt 1 lit. b) ustawy stanowi, że wyłączone z opodatkowania są czynności cywilnoprawne w sprawach dotyczących m.in. uprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776) wynika natomiast inne szczególne zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dla osób prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu. Zgodnie z art. 31 ustawy, korzystają one ze zwolnienia, jeżeli dokonana czynność pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu.

PRZYKŁAD:

KIEDY NIE TRZEBA PŁACIĆ PODATKU

Pani Janina posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 6 sierpnia 2007 r. zakupiła nowy wózek inwalidzki. Ponieważ spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie musiała zapłacić podatku od zawartej umowy przenoszącej na nią własność wózka inwalidzkiego. W tym przypadku w ogóle nie powstanie obowiązek podatkowy, w związku z tym pani Janina nie musi składać deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl