INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, czy nadwyżka pieniędzy wypłacona spadkobiercom z tytułu polisy ubezpieczenia na życie podlega opodatkowaniu PIT. W analizowanym przypadku zabezpieczeniem kredytu hipotecznego była polisa na życie w grupowym ubezpieczeniu na życie kredytobiorców. Polisa została wykupiona na męża podatniczki, a następnie została przekazana cesją na bank, w którym był zaciągnięty kredyt. Mąż był ubezpieczony na kwotę wyższą niż kwota kredytu (ze względu na ryzyko zmiany kursu waluty). Po śmierci ubezpieczonego kredyt został spłacony, a nadwyżka środków pieniężnych wypłacona spadkobiercom.

Rozstrzygając problem opodatkowania tej kwoty izba stwierdziła, że wypłacona nadwyżka pieniędzy przekazana spadkobiercom z tytułu polisy ubezpieczenia na życie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy zwrócił uwagę na to, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Z kolei w myśl art. 831 par. 3 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) suma ubezpieczeniowa przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. Jednak podatniczka jako spadkobierca nie była osobą uprawnioną do otrzymania ubezpieczenia z polisy (beneficjentem był bank). W związku z tym otrzymana nadwyżka środków pieniężnych z polisy jest jednym ze składników masy spadkowej, która podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn (żona może przy tym korzystać ze zwolnienia dla zerowej grupy podatkowej - przyp. red.). Z tej też przyczyny kwota ta nie podlega opodatkowaniu PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 sierpnia 2008 r. (nr IPPB2/415-1213/08-2/SP).