Senat przyjął wraz z poprawkami nową ustawę o finansach publicznych, która ma zreformować zasady gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Jednym z założeń nowej ustawy o finansach publicznych jest wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającymi zwrotowi.

Istotną nowością w zakresie gospodarowania środkami europejskimi będzie wyodrębnienie budżetu środków europejskich w ramach budżetu państwa. Takie rozwiązanie pozwoli na bardziej elastyczne planowanie i wykorzystanie tych środków oraz wyłączenie deficytu związanego z realizacją programów i projektów z deficytu budżetu państwa. Zgodnie z wprowadzanymi regulacjami deficyt związany ze środkami europejskimi nie będzie wliczany do deficytu budżetu państwa. Jego finansowanie będzie natomiast stanowić dodatkową potrzebę pożyczkową budżetu, a co za tym idzie będzie miało wpływ na wielkość długu publicznego. Z drugiej strony nadwyżka środków europejskich również nie będzie wliczana do nadwyżki budżetu państwa. Nadwyżka budżetu środków europejskich będzie źródłem spłaty zobowiązań budżetu państwa zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu środków europejskich.

Budżet środków europejskich będzie rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

Ustawa wróci teraz do Sejmu, który po wakacyjnej przerwie rozpatrzy senackie poprawki.