ANALIZA

Już jutro, 30 lipca, podatnicy, którzy złożyli PIT za 2008 rok 30 kwietnia i wykazali w nim nadpłatę podatku, muszą otrzymać jej zwrot. Urząd skarbowy na wypłatę pieniędzy ma trzy miesiące od momentu złożenia przez podatnika zeznania. Jeśli podatnik korygował PIT po 30 kwietnia, termin trzymiesięczny liczony będzie od momentu złożenia poprawionej deklaracji.

Jeśli fiskus nie wypłaci pieniędzy w terminie, podatnik ma prawo go ponaglić. Przy wypłacie nadpłaty po terminie podatnikowi będą przysługiwały odsetki za każdy dzień zwłoki.

Powstanie nadpłaty

Podatnicy do 30 kwietnia musieli złożyć do właściwego urzędu skarbowego zeznanie roczne, wykazujące osiągnięty w roku poprzednim dochód bądź stratę. Jeśli z deklaracji tej wynika, że odprowadzane w trakcie minionego roku zaliczki przekroczyły kwotę podatku należnego od osiągniętego dochodu, to mamy do czynienia z nadpłatą.

– Powstanie nadpłaty oznacza, że przysługuje nam zwrot nadmiernie odprowadzonego podatku – wyjaśnia Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Ważne trzy miesiące

Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje z dniem złożenia przez podatnika zeznania rocznego. Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, wskazuje, że termin na zwrot nadpłaty wynosi trzy miesiące, licząc od daty złożenia zeznania rocznego. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, termin ten liczy się od daty złożenia tej korekty.

Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, dodaje, że nadpłata może zostać zwrócona w dwojaki sposób, tzn. albo zostaje zaliczona na poczet innych zobowiązań podatkowych (co pozwala uniknąć dwukrotnego, zbędnego transferu środków – od urzędu do podatnika i ponownie od podatnika do urzędu, z innego tytułu), albo jako zwrot bezpośredni na rzecz podatnika.