Spośród funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku część produktów adresowana jest nie tylko do klientów indywidualnych, ale również instytucjonalnych. Statuty funduszy określają możliwość inwestycji oraz wysokość minimalnych wpłat dla tych dwóch grup inwestorów.

Przychody z działalności

W przypadku prywatnego inwestora – osoby fizycznej, dochód z inwestycji w fundusze kapitałowe opodatkowany jest odrębnie od pozostałych źródeł przychodów zryczałtowanym 19-proc. podatkiem, który odprowadzany jest przez płatnika, tj. odpowiednie towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Z kolei podatnicy CIT – osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, przychód z tytułu odkupienia tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych albo ich umorzenia opodatkowują według zasad ogólnych, podobnie jak inne przychody związane z działalnością gospodarczą.

Tak więc, w przypadku np. spółki z o.o. będącej uczestnikiem funduszu inwestycyjnego złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa spowoduje powstanie po stronie spółki przychodu. Krystian Jarmuszkiewicz, ekspert podatkowy ECDDP, wyjaśnia, że z uwagi na to, że podatnik jest osobą prawną, będzie to dla niego przychód z działalności gospodarczej z tytułu przeniesienia praw majątkowych.

Wydatki przy odkupieniu

Istotną kwestią w przypadku inwestycji w fundusze jest rozpoznanie przez podatników CIT kosztów uzyskania przychodu. Jak tłumaczy Krystian Jarmuszkiewicz, kwoty wydatkowane przez podatnika na nabycie tytułów uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu ich odkupienia przez fundusz, potrącany w dacie powstania tego przychodu. W szczególności określa to art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na nabycie tytułów i jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki te – wyjaśnia Krystian Jarmuszkiewicz – będą jednak kosztem uzyskania przychodów z odkupienia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia tych tytułów w funduszach kapitałowych.

Zatem, o ile przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości rozpoznania straty podatkowej z tego tytułu, o tyle w przypadku klientów instytucjonalnych strata poniesiona na inwestycji w fundusze przenoszona jest w ciężar kosztów uzyskania przychodu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ważne!

Przychód z odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym powstaje w dacie zbycia prawa majątkowego, czyli w dacie wykupu jednostek przez fundusz