WII półroczu 2009 r. wszyscy biegli rewidenci wpisani do rejestru bez względu na to, czy wykonują zawód czy nie, zapłacą 140 zł, czyli 70 zł kwartalnie, składki członkowskiej. Wynika to z uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 923/27/ 2009. Biegli, którzy przed 1 lipca – tj. datą wejścia uchwały w życie – zapłacili składkę za II półrocze w mniejszej wysokości, muszą dokonać dopłaty. Składkę opłaca się za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału. W takim terminie należy też dokonać dopłaty.