Kwota pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego, niezwrócona przez bezrobotnego, stanowi dla niego przychód, który będzie zwolniony z PIT.

ZMIANA PRAWA

Nowe zwolnienie w PIT, które zacznie obowiązywać 5 sierpnia, wprowadza ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. nr 115, poz. 964). Nowe zwolnienie dotyczy umorzonych przez starostę należności z tytułu udzielonej bezrobotnemu pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego.
O przyznaniu pomocy decyduje starosta, który może również odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub umorzyć w całości albo w części należności, czyli kwoty zwrotu.
Ustawa przewiduje, że osoby, które stracą pracę (zarejestrują się w urzędzie jako bezrobotni), a posiadają kredyt mieszkaniowy, otrzymają od państwa pomoc w spłacie kredytu i odsetek do kwoty nieprzekraczającej 1,2 tys. zł. Pomoc ta będzie płatna w ratach miesięcznych, nie dłużej jednak niż przez rok i musi być zwrócona po dwóch latach. Trzeba pamiętać, że jeśli bezrobotny spóźni się ze spłatą rat, będzie musiał zapłacić dodatkowo odsetki, które będą naliczone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).