O około 30 proc. wzrosła liczba przedsiębiorców zawieszających działalność gospodarczą. Firmy z branży budowlanej i działające sezonowo najczęściej zgłaszają zawieszenie. Spadek obrotów, brak zamówień i duża konkurencja to przyczyny przerw w działalności.
SONDA
Liczba podatników zawieszających działalność gospodarczą rośnie. W niektórych województwach jest to wzrost nawet o 90 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Średnio liczba zawieszeń jest większa o 30 proc. Na zawieszenie prowadzenia firmy najczęściej decydują się przedsiębiorcy z branży budowlanej oraz działający sezonowo, np. wynajmujący pokoje gościnne w okresie wakacji. Takie wnioski płyną z sondy GP przeprowadzonej w izbach skarbowych.

Trudna decyzja

Liczba podmiotów zgłaszających zawieszenie działalności gospodarczej jest w całej Polsce dość zróżnicowana. Z danych Małgorzaty Brzozy z Izby Skarbowej w Szczecinie wynika, że większość urzędów skarbowych zgłasza wzrost liczby zawieszonych aktywności gospodarczych. Przykładowo w Urzędzie Skarbowym w Choszcznie (jeden z najmniejszych urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego) odnotowano 43 przypadki zawieszenia działalności gospodarczej w okresie wrzesień–grudzień 2008, 50 – w okresie styczeń–marzec 2009 i 51 w okresie kwiecień–czerwiec 2009. W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie (największy urząd skarbowy woj. zachodniopomorskiego) odnotowano 302 zawieszenia działalności w okresie wrzesień–grudzień 2008, 285 – w okresie styczeń–marzec 2009 i 340 w okresie kwiecień–czerwiec 2009.
– Najczęściej zawieszana jest działalność gospodarcza opodatkowana w formie karty podatkowej – komentuje Małgorzata Brzoza.
Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, że w woj. śląskim, analizując dwa analogiczne okresy – I połowę 2008 r. i I połowę 2009 r., wystąpił wzrost zawieszenia działalności gospodarczej o ok. 30 proc.
– Najczęściej swoją działalność zawieszają podatnicy świadczący usługi budowlane, usługi w zakresie handlu i sprzedaży detalicznej oraz usługi z zakresu pośrednictwa finansowego – stwierdza Grażyna Piechota.
Ciekawe dane są na Dolnym Śląsku. Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu wskazuje, że w 2008 roku przedsiębiorcy zawiesili działalność w 3360 przypadkach, a w I półroczu 2009 r. – w 6412. Odnotowano wzrost zawieszania firm o 91 proc.
Małgorzata Erdenberger z Izby Skarbowej w Kielcach wskazuje, że w woj. świętokrzyskim zaobserwowano znaczny wzrost liczby wpływających od przedsiębiorców zawiadomień o zawieszeniu działalności. W siedmiu urzędach skarbowych do 31 maja 2008 r. 2980 podatników zawiesiło działalność, a do 31 maja 2009 r. – 3997 podatników.
Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze dodaje, że zawieszanie działalności występuje częściej w takich branżach, jak np. handel detaliczny, usługi budowlane, usługi taksówek osobowych. Dotyczy oczywiście także działalności o charakterze sezonowym, jak np. prowadzenie pól namiotowych, wypożyczalni sprzętu wodnego, sklepików szkolnych czy udzielania korepetycji.
Są też regiony kraju, gdzie liczba podatników zawieszających działalność gospodarczą maleje. Przykładem może być Warszawa.
Agnieszka Żukowska z Izby Skarbowej w Warszawie podaje, że szacunkowo w okresie od 20 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola wpływało średnio miesięcznie około 50 zawiadomień o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Tendencja ta jest malejąca.
– Nie można powiedzieć, że w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wola zwiększyła się liczba podatników zawieszających działalność w porównaniu z poprzednimi okresami. W roku 2007 w stosunku do roku 2006 liczba zawiadomień o przerwach w wykonywaniu działalności zmniejszyła się o 26,1 proc., a w roku 2008 w stosunku do roku 2007 był to spadek o 13,7 proc., a w stosunku do 2006 roku o 35,40 proc. – wylicza Agnieszka Żukowska.Przyczyny kłopotów

Przyjrzyjmy się przyczynom zawieszania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Według Grażyny Piechoty przyczynami są: spadek obrotów, brak zamówień, znaczna konkurencja na rynku, brak popytu na określony rodzaj usług.
Krystyna Arciszewska z Izby Skarbowej w Olsztynie podaje, że najczęściej zgłaszane urzędnikom skarbowym powody zawieszenia działalności to sezonowość prowadzonej działalności, dłuższa choroba, zmniejszenie zapotrzebowania na usługi lub wyroby na rynku.
– Najczęstszymi powodami przerw zgłaszanych przez podatników w wykonywaniu działalności są urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie oraz brak obrotów – wylicza Agnieszka Żukowska.
Wśród innych powodów zawieszania działalności firm znalazły się też: sezonowość, brak zamówień oraz istniejący kryzys w niektórych branżach.

Trudności administracyjne

Obecnie podatnicy, którzy chcą zawiesić działalność gospodarczą, dokonują tego we właściwym organie ewidencyjnym urzędu miasta lub gminy, lub też w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego we właściwym sądzie. Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie potwierdza, że formularze EDG-1, na których zgłasza się zawieszenie działalności, składane są w urzędach miast lub gmin. Instytucje te przekazują do urzędów skarbowych potwierdzone za zgodność z oryginałem formularze EDG-1.
– Na formularzach tych nie określa się powodu zawieszenia działalności gospodarczej, a jedynie datę zawieszenia oraz okres, na jaki zawieszana jest działalność gospodarcza – dodaje Marta Szpakowska.
Pracownicy Izby Skarbowej w Krakowie zwracają uwagę na kłopoty, jakie podatnicy mają w związku z zawieszaniem firmy. Najczęściej pojawiającym się problemem jest możliwość zawieszenia działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej lub prowadzonej jednocześnie samodzielnie i w formie spółki cywilnej. Przepisy wymagają w takiej sytuacji zawieszenia działalności przez wszystkich wspólników. Często przedsiębiorca chce zawiesić działalność prowadzoną samodzielnie, a kontynuować tylko w formie spółki cywilnej lub na odwrót. W takim przypadku podatnik nie może skutecznie zawiesić działalności prowadzonej tylko w jednej formie.
Przedsiębiorcy skarżą się również na konieczność informowania o wznowieniu działalności, w przypadkach gdy przedsiębiorca przy zawieszaniu działalności jest w stanie wskazać dokładny okres zawieszenia.

Obowiązki po zawieszeniu

Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnia, że w związku ze zgłoszeniem zawieszenia działalności podatnicy zwolnieni są z części obowiązków, takich jak wpłacanie zaliczek czy należnego ryczałtu w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem, nie mniej jednak aktualny pozostaje obowiązek złożenia zeznania rocznego.
– Na podatnikach będących wspólnikami spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowo-akcyjnej ciąży obowiązek zawiadomienia w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku o wpis zawieszenia działalności właściwego naczelnika o okresie zawieszenia działalności. W przypadku podatników ryczałtu po wznowieniu wykonywania działalności zobowiązani są oni obliczyć i wpłacić ryczałt dotyczący okresu zawieszenia – tłumaczy Maciej Cichański.
Stwierdza też, że podmioty opodatkowane w formie karty podatkowej w przypadku zgłoszenia przerwy w działalności trwającej nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni zobowiązane są zgłosić ją właściwe- mu naczelnikowi najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym jej zakończenie.
2 lata na taki okres można maksymalnie zawiesić działalność gospodarczą