ORZECZENIE

Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj za niezgodny z konstytucją przepis ustawy o PIT obowiązujący do końca 2000 roku. Niekonstytucyjne było pominięcie w tym przepisie stwierdzenia, że przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest pomniejszony o należny VAT. W praktyce brak tej regulacji mógł prowadzić do objęcia podatkiem dochodowym również VAT.

Zdaniem TK, sporny przepis był niejasny. A brak precyzyjnego określenia jednego z istotnych elementów przepisu prawnego, zdaniem TK, przesądza o jego niezgodności m.in. z zasadą państwa prawnego określoną w art. 2 konstytucji.

Uznany przez TK za niekonstytucyjny przepis w praktyce powodował konieczność zapłaty podatku od podatku. Tak stało się w sprawie podatnika, który wniósł skargę do TK. W 1997 roku sprzedał on nieruchomość. Wystawił fakturę VAT oraz wpłacił należny podatek. Ponieważ sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od nabycia, była opodatkowana 10-proc. zryczałtowanym podatkiem od sprzedaży nieruchomości. Podatnik złożył jednak oświadczenie, że przeznaczy pieniądze ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, co wiązało się ze zwolnieniem. Jednak części pieniędzy, którą odprowadził jako VAT, nie mógł spożytkować na cel mieszkaniowy. Organy podatkowe wskazały, że przychodem ze sprzedaży była ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty sprzedaży. Kosztem tym nie był VAT, a ponieważ cena w umowie go obejmowała, fiskus opodatkował 10-proc. ryczałtem prawie 500 tys. zł odprowadzonych z tytułu VAT.

Wyrok jest ostateczny.

Sygn. akt SK39/06

Aleksandra Tarka

aleksandra.tarka@infor.pl