MARCIN BARAN

dyrektor w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young

Z perspektywy doradcy podatkowego daje się zauważyć, że z biegiem czasu podatnicy oczekują dla siebie coraz większej pewności stosowania prawa, a w związku z tym – faktycznego rozszerzenia możliwości uzyskania interpretacji indywidualnych. Niektóre z pytań dotyczą np. tylko pośrednio wnioskodawcy, a właściwie skupiają się na skutkach podatkowych dla jego kontrahentów.

Ta tendencja wynika ze zmian wprowadzonych dwa lata temu do Ordynacji podatkowej. Pierwotnie art. 14a Ordynacji podatkowej uprawniał do złożenia wniosku o interpretację jedynie podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast art. 14b par. 1 Ordynacji podatkowej od 1 lipca 2007 r., wskazuje ogólnie na zainteresowanego jako podmiot uprawniony do zainicjowania postępowania w sprawie interpretacji indywidualnej. W wyroku z 18 maja 2009 r. (sygn. akt I SA/Gl 1151/08) WSA w Gliwicach zajął się właśnie zagadnieniem legitymacji do zwrócenia się o wydanie interpretacji indywidualnej. Zapytanie złożyła fundacja, która oczekiwała odpowiedzi, czy i jak opodatkowani zostaną beneficjanci świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej, które realizowała. Oczywiste było, że fundacja nie występowała z pozycji podatnika lub płatnika ewentualnego podatku. Jej celem było uzyskanie dokumentu potwierdzającego, że osoby otrzymujące od niej świadczenia publiczne, których nie było w stanie dostarczyć państwo, nie będą obciążone zapłatą podatku.

Sąd stwierdził, że Ordynacja podatkowa nie określa, czy po stronie wnioskodawcy powinien wystąpić interes prawny czy faktyczny. Uznał zatem, że może to być interes prawny (z którym mamy do czynienia w przypadku podatnika, płatnika lub inkasenta), jak również interes faktyczny przejawiający się w tym, że dla danej osoby ma znaczenie kwestia skutków podatkowych jej działań, które wystąpią po stronie innego podmiotu. Ta konkluzja umożliwiła sądowi ustosunkowanie się do sprawy co do jej istoty. Powołanie się na stanowisko zawarte w przywołanym wyroku może być przydatne np. dla przedsiębiorców śledzących działania konkurencji czy darczyńców, którzy zastanawiają się nad skutkami podatkowymi ich dobroczynności dla obdarowanego. Ci ostatni muszą jednak być ostrożni w kwestii objęcia ochroną wynikającą z interpretacji innej osoby niż oni sami.