Rząd przyjął wczoraj nowelizację ustawy o VAT, której celem jest dostosowanie krajowych przepisów do regulacji unijnych, przede wszystkim Dyrektywy 2008/8/WE zmieniającej przepisy dotyczące miejsca świadczenia usług. Najważniejszą zmianą jest modyfikacja ogólnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług w transakcjach między podatnikami VAT z miejsca siedziby usługodawcy na miejsce siedziby usługobiorcy. Ma to usprawnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego przez modernizację i uproszczenie działania wspólnego systemu VAT. Proponowane zmiany zmierzają zatem do opodatkowania usług w miejscu ich konsumpcji.

W przypadku transgranicznego świadczenia usług na rzecz podatników oraz osób prawnych niebędących podatnikami zidentyfikowanych dla potrzeb VAT w innym państwie UE niż państwo siedziby usługodawcy obowiązek ich rozliczenia, zgodnie z projektowanymi zmianami, ma spoczywać na usługobiorcy. Kontrolę prawidłowości rozliczania przez usługobiorców usług świadczonych w ramach Wspólnoty ma zapewnić obowiązek składania przez usługodawców informacji podsumowujących.