RAPORT

Już dziś, 13 lipca, poszerzony skład siedmiu sędziów NSA rozstrzygnie wątpliwości w sprawie uzyskania zwrotu akcyzy przez producentów energii elektrycznej.

– W przypadku pozytywnego dla podatników rozstrzygnięcia całkowita kwota, którą fiskus będzie zobowiązany zwrócić producentom energii elektrycznej, może sięgnąć nawet 10 mld zł – szacują specjaliści z Ernst & Young.

Powstanie nadpłaty

Wątpliwości NSA pojawiły się w związku z rozstrzyganiem sprawy ze skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Poznaniu z 13 czerwca 2008 r. (sygn. akt I SA/Po 433/08). Sprawa dotyczyła zasadności stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, w sytuacji gdy podatek ten został zapłacony na podstawie przepisów ustawy o podatku akcyzowym obowiązującej do końca lutego 2009 r., niezgodnych z prawem wspólnotowym.

Na gruncie polskich przepisów obowiązek podatkowy w akcyzie od energii powstawał już w momencie jej wydania przez producenta, a nie dopiero na etapie dostawy na rzecz ostatecznego konsumenta, jak przewidywało to prawo europejskie.

– Niezgodność przepisów ustawy akcyzowej z prawem wspólnotowym, poczynając od 1 stycznia 2006 r. do wejścia w życie nowej ustawy akcyzowej, czyli 1 marca 2009 r., jest bezsporna – stwierdza Krzysztof Sachs, partner w Ernst & Young.

Dodaje też, że brak prawidłowej implementacji przepisów wspólnotowych potwierdził również Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 12 lutego 2009 r. (sprawa C-475/07).