Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby powyżej 50 roku życia, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Od początku lipca obowiązują przepisy, które wprowadzają dwa rodzaje ulg w opłacaniu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) dla pracodawców, którzy zatrudnią starszych pracowników.
Pierwszy rodzaj ulg – czasowe – dotyczy zwolnienia z opłacania wymienionych składek przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.
Muszą być jednak spełnione dwa warunki. Po pierwsze, przedsiębiorca musi zatrudnić osoby, które ukończyły 50 rok życia. Po drugie, osoby te w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Jeśli przedsiębiorca zawrze umowę z bezrobotnym w lipcu, to z ulgi będzie mógł skorzystać najwcześniej w sierpniu.
Drugi rodzaj ulgi – stała – dotyczy kwestii opłacania składek na FP i FGŚP za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. W tym wypadku firma nie płaci składek za te osoby zarówno wtedy, gdy zatrudniła je 1 lipca 2009 r. lub później, jak i wówczas, gdy zatrudniała je przed tą datą.
Warto dodać, że firmy nie mają żadnych dodatkowych obowiązków w związku ze zwolnieniem z opłacania składek na FP i FGŚP. Nadal więc rozliczają składki za swoich pracowników, ale z pominięciem składek za starsze osoby. ZUS na podstawie danych, jakimi dysponuje, jest w stanie sprawdzić, czy wysokość składek została obliczona i odprowadzona prawidłowo.
Przypomnieć należy, że pracodawca ma obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy wówczas, gdy podstawa wymiaru w przeliczeniu na okres miesiąca równa jest kwocie minimalnego wynagrodzenia, a w odniesieniu do osób, których staż zawodowy jest krótszy niż rok – 80 proc. tego wynagrodzenia.
Wysokość składki na FP
2,45 proc.
Wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Podstawa prawna
Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415).