Dopiero wyrok sądu może stwierdzić, że czynności poświadczone fakturą nie zostały wykonane. Do tego czasu podatnik musi zapłacić VAT z tej faktury.
ORZECZENIE
Organy zakwestionowały prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, dokumentujących czynności, które nie miały miejsca. Podatnik nie zapłacił podatku należnego z wystawionych przez siebie faktur. W odwołaniu wskazał, że toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, w którym zarzuca mu się, że wystawiał faktury dokumentujące czynności, które faktycznie nie zostały dokonane. Mimo to w toku postępowania podatkowego podatnik przyznał, że czynności zostały dokonane, a podatek zapłacony. Później, w toku postępowania karnego, podatnik przyznał, że faktury nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, a obrót był fikcyjny. Skoro czynności nie zostały dokonane, to brak jest podstaw do zapłaty podatku. Organ utrzymał w mocy decyzję. Podatnik wniósł skargę do szczecińskiego WSA. Sąd oddalił skargę, wskazując, że same zarzuty nie przesądzają o tym, czy podatnik prowadził działalność.
Ciążące na podatniku zarzuty popełnienia przestępstwa wystawiania faktur w celu osiągnięcia dochodu nie przesądzają o tym, że podatek wskazany w fakturach nie powinien być zapłacony. Dopiero przyszły wyrok sądowy będzie dla organów wiążący, jeżeli będzie określał, że czynności stwierdzone fakturami nie były wykonane i obowiązek podatkowy nie powstał.
Przyszły wyrok sądowy będzie podstawą do wznowienia postępowania na podstawie art. 240 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, jeśli określi, że czynności stwierdzone fakturami nie były wykonane.
Sygn. akt I SA/Sz 33-34/09
Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24