DR JANUSZ FISZER

partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW

Jako przykłady takich orzeczeń można wymienić wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – odpowiednio – z 24 maja 2007 r. w tzw. sprawie Holboeck oraz z 11 października 2007 r. w tzw. sprawie Hollmann. Sprawa Holboeck dotyczyła kwestii zastosowania w Austrii wyższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku dywidend otrzymywanych od spółki z siedzibą w Szwajcarii niż w przypadku dywidend otrzymywanych od spółki z siedzibą w Austrii. W tym drugim przypadku austriacki podatnik miał prawo do stawki obniżonej o połowę. Austriackie organy podatkowe odmówiły zastosowania obniżonej stawki podatkowej do dywidend szwajcarskich w sytuacji, gdy otrzymywane one były od spółki szwajcarskiej posiadającej 100 proc. udziałów w spółce austriackiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że przepisy, zgodnie z którymi zagraniczne dywidendy są obciążone wyższą stawką podatkową niż dywidendy krajowe – są sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu kapitału, zapisaną w art. 56 traktatu rzymskiego.

Z kolei w sprawie Hollmann kwestia sporna dotyczyła zasad opodatkowania zysków kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości położonych w Portugalii.

Zgodnie z portugalskim prawem podatkowym, dochód ze sprzedaży nieruchomości wydatkowany na nabycie innej nieruchomości był w połowie zwolniony od opodatkowania, lecz jedynie w przypadku podatników zamieszkałych w Portugalii, natomiast był opodatkowany pełną stawką w przypadku innych podatników, niebędących rezydentami Portugalii.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że przepisy, zgodnie z którymi zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości opodatkowane są w odmienny sposób w przypadku rezydentów i nierezydentów, przyznające rezydentom częściowe zwolnienie podatkowe i odmawiające takiego zwolnienia nierezydentom – są sprzeczne z prawem unijnym, naruszają bowiem zasadę swobodnego przepływu kapitału, przewidzianą w art. 56 traktatu rzymskiego.