Decyzja walnego zgromadzenia akcjonariuszy PKO BP o wypłacie 1 mld zł dywidendy pozwala oszacować wpływy budżetu państwa, nie tylko z tytułu posiadania większościowego pakietu akcji PKO BP przez Skarb Państwa, ale również z tytułu opodatkowania kwot dywidendy wypłaconych pozostałym akcjonariuszom. Dywidenda opodatkowana jest 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Tomasz Binkiewicz, dyrektor wydziału doradztwa i analiz rynkowych DM BOŚ, wylicza, że do budżetu trafi 512,44 mln zł dywidendy brutto z posiadanego pakietu akcji. Potencjalnie do rozdysponowania między akcjonariuszy mniejszościowych jest więc 487,56 mln zł.

Nie oznacza to jednak, że do budżetu trafi całość z 19 proc. od tej kwoty z tytułu podatku. Hipotetyczne 92,64 mln zł zostanie pomniejszone o przypadki tych akcjonariuszy PKO BP, którzy nie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych dotyczących dywidend. Zgodnie ze strukturą akcjonariatu PKO BP mniejszościowi akcjonariusze posiadają niecałe 48,76 proc. pakietu akcji. Wśród nich są oprócz polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych także inwestorzy zagraniczni. Takie zróżnicowanie akcjonariuszy wpływa na sposób opodatkowania kwoty otrzymanej przez nich dywidendy, a tym samym decyduje o ostatecznych wpływach z podatku. Skarb Państwa jest oczywiście podmiotowo zwolniony z opodatkowania.

Natalia Kujawa, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że prawo podatkowe przewiduje wiele sytuacji, kiedy wyżej wymieniona stawka podatku u źródła ulega obniżeniu lub podatek nie jest pobierany wcale. Chodzi m.in. o sytuacje, kiedy otrzymującym dywidendę będą fundusze inwestycyjne oraz fundusze emerytalne utworzone na podstawie polskich przepisów, które korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. W przypadku niektórych inwestorów zagranicznych podatek może nie zostać pobrany lub będzie pobrany według niższej stawki (np. 5 proc. lub 15 proc.). Zależy to od odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a krajem odbiorcy dywidendy.

W związku z tym, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 września, dopiero wtedy będzie możliwe określenie struktury akcjonariuszy mniejszościowych. Podkreślić też trzeba, że akcjonariuszem, który obecnie posiada co najmniej 5 proc. głosów, jest tylko Skarb Państwa. Dane o akcjonariuszach posiadających mniejszą liczbę głosów nie są publikowane.

512,44 mln zł dywidenda z akcji PKO BP należna Skarbowi Państwa