Podatnik, kupując gaz w butlach z przeznaczeniem do napędu wózków widłowych, nie musi prowadzić specjalnej ewidencji dla wyrobu akcyzowego.
INTERPRETACJA
Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy spółka zużywająca zwolniony z akcyzy gaz do napędu wózków widłowych jest zobowiązana do prowadzenia odpowiedniej ewidencji dla tego gazu.
W analizowanym przypadku spółka zarejestrowała się w urzędzie celnym jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe. Spółka nabywa od firm butle napełnione gazem w celu zużycia go do napędu wózków widłowych.
Zgodnie z par. 8 rozporządzenia ministra finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 32, poz. 228) zwalnia się od akcyzy pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wątpliwość podatnika związana jest z obowiązkiem prowadzenia ewidencji w celu skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. W myśl powołanego artykułu warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
W stosunku do tego zwolnienia, z którego korzysta nabywany przez spółkę wyrób, nie określono dodatkowych warunków dotyczących stosowania zwolnienia z akcyzy. Zwolnienie wynikające z par. 8 rozporządzenia ministra finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego należy do zwolnień bezwarunkowych, które stosuje się bez spełnienia dodatkowych warunków wynikających z innych przepisów odnoszących się do podatku akcyzowego. Tym samym w przypadku tego zwolnienia nie ma zastosowania art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.
Oznacza to, że spółka korzysta z bezwarunkowego zwolnienia z akcyzy dla gazu używanego do napędu wózków widłowych i nie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji dla tego wyrobu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 czerwca 2009 r. (nr IPPP3-443-284/09-2/JK).
WAŻNE!
Nabywca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy