JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik prowadzi działalność w zakresie budowy i modernizacji sieci teletechnicznych w budownictwie wielo- i jednorodzinnym, linii napowietrznych dla potrzeb telewizji kablowej w zakresie układania instalacji kablowych, budowy kanalizacji teletechnicznych w infrastrukturze zewnętrznej (prace ziemne). Wykonywane usługi zgodnie z indywidualną interpretacją Urzędu Statystycznego załączoną do wniosku, mieszczą się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 45.31.41-00.00 oraz PKWiU 45.21.4. Na fakturach dokumentujących wykonane usługi widnieje opis: modernizacja sieci budynkowej, modernizacja sieci pod internet, usunięcie awarii. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Natomiast w myśl art. 19 ust. 14 ustawy o VAT ust. 13 pkt 2 lit. d) stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Ponieważ zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie formułują definicji protokołu zdawczo-odbiorczego, należy przyjąć znaczenie, jakie odnośnie do tego terminu wypracowała praktyka. W praktyce terminem protokołu zdawczo-odbiorczego określa się dokument, w którym strony umowy potwierdzają wykonanie, zakres wykonanych prac i który jednocześnie staje się podstawą rozliczenia finansowego pomiędzy stronami.

Wobec tego dzień, od którego liczony będzie trzydziestodniowy termin, to dzień wystawienia protokołu. Obowiązek podatkowy w stosunku do przedmiotowej usługi robót budowlanych powstanie nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że wcześniej spółka otrzyma całość lub część zapłaty. Należy bowiem mieć na uwadze, że w tym przypadku mamy do czynienia z alternatywnym sformułowaniem momentu powstania obowiązku podatkowego.

A zatem w przypadku usług budowlanych termin wystawienia faktury VAT nie decyduje o momencie powstania obowiązku podatkowego.

Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. Obowiązek podatkowy powstaje więc z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Jeżeli termin zapłaty nie nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych powstaje z upływem 30. dnia, licząc od dnia wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 czerwca 2009 r. (nr IPPP2/443-350/09-4/AZ)