JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: W 2007 roku podatnik zawarł umowę o dzieło z instytutem w zakresie osobistego wykonania usługi badawczej, obejmującej wykonanie ekspertyzy dotyczącej dokumentacji produktu leczniczego, w celu jej doprowadzenia do zgodności z wymogami prawa farmaceutycznego w określonym przez zamawiającego zakresie. Umowa ta została zawarta na okres od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2007 r. Każda wykonywana opinia była sporządzana na podstawie indywidualnego zlecenia wykonania – wraz ze zleceniem otrzymywano wszystkie niezbędne dokumenty do wykonania opinii. Po wykonaniu opinii w wyznaczonym terminie i w ustalonej formie podatnik przekazywał ją zamawiającemu. Następnie była ona weryfikowana i w razie konieczności dokonywano niezbędnych poprawek, zgodnie z zaleceniami koordynatora umowy. Dostarczone egzemplarze opinii stawały się własnością zamawiającego z chwilą ich doręczenia. Jako wykonawca podatnik wyraził zgodę, aby treść i rezultaty każdej opinii z chwilą jej odbioru przez zamawiającego mogły być wykorzystane w sposób nieograniczony.

Czy świadczone czynności w ramach zawartej umowy korzystały z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2–9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.