DR JANUSZ MARCINIUK

doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają zasady opodatkowania dochodu z zagranicznego zakładu, jak również ogólne zasady kalkulacji jego wysokości. Nie regulują jednak bezpośrednio zagadnienia przekazania majątku trwałego zagranicznemu zakładowi i jego skutków podatkowych. Zgodnie z dotychczasową praktyką przekazanie majątku trwałego przez polskiego przedsiębiorcę jego zagranicznemu zakładowi zasadniczo traktuje się jako neutralne podatkowo, podobnie jak w przypadku przemieszczeń majątku pomiędzy polskim przedsiębiorcą a jego krajowym oddziałem.

Pewną wskazówkę w tym zakresie stanowi art. 12 ustawy o CIT, który definiuje pojęcie przychodu. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Z kolei zgodnie z ust. 3a za datę powstania przychodu należnego uważa się co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W przypadku przemieszczenia majątku trwałego pomiędzy polską centralą a jej zagranicznym zakładem nie powstaje zatem przychód należny, gdyż jest to przemieszczenie w ramach jednego podmiotu, niemające odbicia w obrocie zewnętrznym.

Organy podatkowe nie wypracowały dotychczas jednolitego stanowiska w tym zakresie, a liczba interpretacji dotyczących bezpośrednio tego zagadnienia jest znikoma (np. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2008 r., nr IPPB5/423-52/08-2/PS). Należy przy tym zwrócić uwagę, że wiele innych państw opodatkowuje zyski wynikające z przekazania pomiędzy centralą a jej zagranicznym zakładem majątku innego niż zapasy handlowe czy towarowe, znajdującego się w chwili przekazania na ich terytorium. W związku z tym zastosowanie się do praktyki, że przekazanie majątku trwałego zagranicznemu zakładowi jest na gruncie ustawy o CIT neutralne podatkowo obarczone jest ryzykiem, że organy podatkowe, mogą zająć inne stanowisko w tej sprawie. Przed dokonaniem takiego przekazania wskazane byłoby zatem złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji.