ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok w sprawie opodatkowania podatkiem u źródła należności licencyjnych od programów komputerowych wypłacanych zagranicznym firmom.

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem ministra finansów i uznał, że takie wypłaty nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. NSA w pełni podzielił korzystną dla podatnika interpretację sądu I instancji. W umowie polsko-niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania w przepisie definiującym należności licencyjne nie wymieniono należności z tytułu licencji do programów komputerowych. Dlatego nie można uznać, że podlegają one opodatkowaniu w Polsce. Wskazując na polskie prawo autorskie, NSA potwierdził, że programy komputerowe nie mieszczą się w zakresie pojęć: dzieła naukowego, literackiego lub artystycznego. Jest to odrębna kategoria, która podlega odrębnej ochronie prawnej.

Wyrok dotyczył interpretacji. Polska spółka kupuje od niemieckiej firmy urządzenia do profesjonalnej diagnostyki pojazdów i licencje oraz sub-licencje na związane z tym oprogramowanie komputerowe. Spółka miała wątpliwości, czy w dniu wypłaty niemieckiej firmie wynagrodzenia z tytułu korzystania i udostępnienia oprogramowania powinna potrącać zryczałtowany podatek dochodowy.

Wskazała, że w definicji art. 12 polsko-niemieckiej umowy z 14 maja 2003 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90) nie wymieniono należności z tytułu licencji do programów komputerowych.

Organy podatkowe nie zgodziły się jednak ze stanowiskiem, że należności płacone za korzystanie z programów komputerowych nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. WSA uchylił jednak interpretację, a NSA oddalił skargę kasacyjną ministra finansów.

– Wyrok NSA ma bardzo duże znaczenie w kontekście należności licencyjnych określonych w większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska – podkreśla pełnomocnik spółki Alicja Kadzińska, partner, doradca podatkowy w Independent Tax Advisers.

Z pewnością będzie po niego sięgać wielu podatników, którzy zdecydują się na niepotrącanie podatku u źródła od opłat za korzystanie z oprogramowania komputerowego. Ekspert zauważa dodatkowo, że gdyby ustawodawca chciał takie opłaty opodatkować, to powinien je wymienić wprost w umowie międzynarodowej, tak jak to uczynił w przypadku kilku umów, np. z Portugalią, Kazachstanem czy Kirgistanem. Tymczasem większość umów międzynarodowych w zakresie licencji zawiera regulacje analogiczne z tymi z umowy polsko-niemieckiej. Wyrok jest prawomocny.

20 proc. wynosi stawka podatku od przychodów z licencji wypłaconych osobom zagranicznym

Sygn. akt II FSK 276/08