MICHAŁ DOBRZYŃ

doradca podatkowy w Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy oddział Białystok

Tak

Prawo do ulgi odsetkowej przysługuje synowi. Dla skorzystania z tej ulgi istotne jest, czyje potrzeby mieszkaniowe zaspokaja inwestycja i kto faktycznie spłaca odsetki.

Ulga odsetkowa przysługuje osobie, która faktycznie spłaca odsetki od kredytu zaciągniętego do końca 2006 roku na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w ramach działalności gospodarczej. Z pytania wynika, że mieszkanie będzie zaspokajać potrzeby mieszkaniowe syna. W związku z tym tylko on będzie uprawniony do skorzystania z ulgi, jeżeli zostaną spełnione wszystkie pozostałe warunki wymienione w ustawie. Zatem kredyt został udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów, a z umowy kredytu wynika, że dotyczy on zakupu mieszkania. Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego położonego na terytorium Polski. Została zawarta umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego. Podatnik do zeznania podatkowego, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, dołączy oświadczenie, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją.

W sytuacji, gdy kredyt na finansowanie zakupu mieszkania został zaciągnięty przez kilka osób, to prawo do odliczania odsetek przysługuje temu współkredytobiorcy, który faktycznie dokonywał spłat przedmiotowych odsetek, przy czym podatnik powinien posiadać dokument wystawiony przez bank, z którego będzie wynikała kwota zapłaconych odsetek, termin dokonania ich spłaty oraz imię i nazwisko osoby spłacającej kredyt wraz z odsetkami. Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2006 r. (nr DD/PB5/IK-066-4-26/06) podkreśliło, że przepisy ustawy o PIT w zakresie ulgi odsetkowej nie zawierają regulacji, zgodnie z którą kwotę odliczeń przysługującą każdemu ze współkredytobiorców w ogólnej kwocie spłaconych odsetek należy ustalać proporcjonalnie do udziału w kredycie, a w razie braku dowodu określającego wysokość udziałów współkredytobiorców należy przyjąć, że udziały są równe. Tym samym brak jest podstaw do zobowiązania podatnika, aby dzielił wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi odsetkowej stosownie do udziału w kredycie.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).