GRZEGORZ SYMOTIUK

prawnik, Biuro Porad Podatkowych Tax

Nie

Jeżeli obowiązek wydania akcji wynikał ze stosunku pracy, to odsetki od niewydanych akcji korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 9 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkami określonymi w art. 21, 52 i 52a i 52c.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT zwalnia z podatku dochodowego odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1. Zgodnie z tym przepisem źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Ustawodawca nie wymienia jednak, jakie konkretne dochody z tytułu stosunku pracy są źródłem przychodu (pensja, premia, tzw. trzynastka). Przyjąć należy, że chodzi o wszystkie dochody wynikające ze stosunku pracy, w tym również akcje, jakie otrzymują pracownicy. Podobnie, wymienione zwolnienie nie wyłącza żadnych dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1. Z pewnością można więc przyjąć, że odsetki od niewydanych akcji (jeżeli obowiązek ich wydania wynikał ze stosunku pracy, lub innego podobnego wymienionego w art. 10 ust. 1) korzystają z wymienionego zwolnienia.

Zgodnie z utrwaloną wykładnią tego przepisu przez organy podatkowe nie ma znaczenia fakt, że odszkodowanie zostało przyznane przez sąd. Odsetki od takiego odszkodowania również korzystają ze zwolnienia.

Bez znaczenia dla opodatkowania pozostaje także fakt, że odszkodowanie wraz z odsetkami zostanie wypłacone przez Skarb Państwa. Ustawodawca nie wprowadził takiego rozróżnienia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że jeżeli odszkodowanie opierało się na innym stosunku cywilnoprawnym niż wymieniony w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, to w tej sytuacji odszkodowanie będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1. pkt 3c, natomiast odsetki będą podlegały normalnemu opodatkowaniu, jako dochody z innych źródeł.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 9, 10 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).