STAN FAKTYCZNY

Organy podatkowe zakwestionowały podatnikom rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. Powodem było odmówienie podatnikom prawa do odliczenia wykazanych w zeznaniu podatkowym wydatków poniesionych na budowę domu jednorodzinnego.

UZASADNIENIE

Sąd I instancji, oddalając skargę, stwierdził, że sporny w sprawie był tylko fakt, kiedy skarżący utracili prawo do odliczania ulgi budowlanej. Zdaniem sądu I instancji organy podatkowe powołując się na przepisy prawa budowlanego, słusznie uznały, że nastąpiło to 11 grudnia 1997 r. Jak zauważył sąd, w procesie wykładni prawa podatkowego możliwe jest posługiwanie się wprost pojęciami zdefiniowanymi w innych gałęziach prawa, w tym przypadku w prawie budowlanym. Podanie skarżących z 11 grudnia 1997 r. zostało uznane przez właściwy w sprawie organ za zawiadomienie o zakończeniu budowy w trybie art. 54 prawa budowlanego. Podatnicy tego nie kwestionowali po wydaniu poświadczenia.

Jak podkreślił sąd, jeżeli intencją inwestora było przystąpienie do użytkowania budynku wcześniej, to powinien był - zgodnie z art. 55 prawa budowlanego w brzmieniu sprzed 1 stycznia 1998 r. - uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Uznanie budowy za zakończoną (poświadczenie przyjęcia zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego z 7 stycznia 1998 r.) oznaczało, że skarżący nie mogli dłużej ponosić wydatków na budowę budynku mieszkalnego.

Racji skarżącym nie przyznał także Naczelny Sąd Administracyjny. Jak zauważył sąd z akt sprawy jednoznacznie wynika, że skarżący w grudniu 1997 r. dokonali zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego w trybie określonym w art. 54 prawa budowlanego. Strona nie podważyła w prawnie dopuszczalny sposób treści powyższego poświadczenia organu nadzoru architektonicznego. Sąd orzekający w sprawie zobowiązania podatkowego nie ma możliwości kontrolowania prawidłowości czy polemizowania z treścią aktów organów nadzoru architektonicznego i budowlanego odnoszących się do zakończenia budowy - wyjaśnił NSA.

Jak zauważył NSA, prawo podatkowe jest częścią systemu prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej, który powinien spełniać kryteria obowiązywania systemowego, a mianowicie być systemem niesprzecznym i zupełnym. Ochrona i ewentualne wsparcie ze strony państwa i stanowionego przezeń prawa, na przykład w postaci podatkowych ulg związanych z budową budynków mieszkalnych, przysługują podmiotom, które budowy dokonują legalnie - zgodnie z prawem. To w ocenie sądu oznacza, że również czas trwania budowy, moment jej rozpoczęcia czy zakończenia należy ustalać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

Wyrok NSA z 14 grudnia 2006 r., niepublikowany

SYGN. AKT II FSK 66/06

ALEKSANDRA TARKA