Jak wynika z opracowanego przez Ministerstwo Finansów projektu zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którym niebawem zajmie się rząd, płatnicy nie będą już musieli w każdym przypadku ustania obowiązku poboru zaliczek podatkowych w trakcie roku wystawiać informacji o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11. Oznacza to, że nie będą musieli wystawiać tego dokumentu w przypadku zwolnienia pracownika lub gdy odchodzi on z pracy w danym zakładzie.

Obecnie na podstawie art. 39 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) płatnik jest zobowiązany do sporządzenia rocznych informacji PIT-11 w trakcie roku podatkowego, jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w trakcie roku. Dotyczy to zatem m.in. tych przypadków, w których w trakcie roku następuje zerwanie (wypowiedzenie) umowy o pracę. W tych przypadkach PIT-11 wystawiany był tuż po rozwiązaniu umowy.

Teraz, na prośbę m.in. agencji pracy tymczasowej, zasada ta zostanie zlikwidowana.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, który zacząłby obowiązywać 1 stycznia 2009 r., płatnik, któremu obowiązek poboru zaliczek na podatek ustanie w trakcie roku podatkowego, będzie sporządzać informację PIT-11 w trakcie tego roku jedynie na wniosek podatnika. Na wystawienie PIT-11 płatnik będzie miał 14 dni od dnia złożenia prośby przez podatnika. W tym samym terminie będzie musiał przesłać ten formularz do zainteresowanego (wnioskodawcy) oraz urzędu skarbowego.

W pozostałych przypadkach, tzn. wówczas gdy wniosku nie zgłoszono, płatnik (w tym zakład pracy) na wystawienie PIT-11 będzie miał czas do końca lutego roku następującego po tym, którego informacja ta dotyczy (czyli np. do końca lutego 2010 r., za rok 2009).

14 dni będzie miał od 2009 roku płatnik na wystawienie informacji PIT-11 w trakcie roku; termin liczony będzie od momentu złożenia wniosku przez podatnika