W spółce, która miała obowiązek badania sprawozdania finansowego, ale tego nie zrobiła, podział wyniku finansowego nie jest ważny z mocy prawa (art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości; t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Według Marcina Kozłowskiego, kierownika zespołu w Europejskim Centrum Audytu, w takiej sytuacji spółka powinna poddać badaniu sprawozdanie finansowe i dopiero po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta organ zatwierdzający może zdecydować o podziale wyniku finansowego netto. Jeżeli spółka przeznaczyła wypracowany zysk na kapitał zapasowy, powinna dokonać storna tego księgowania. Gdy organ zatwierdzający przeznaczył zysk netto na dywidendę, ale spółka jej jeszcze nie wypłaciła, wtedy taką dywidendę można potraktować jako zaliczkę na wypłatę dywidendy. Jeśli po badaniu wynik okaże się bez zmian, po podjęciu uchwały przez organ zatwierdzający będzie można wypłacić dywidendę w tej samej wysokości. Gdy wynik jest niższy, wspólnicy będą musieli oddać różnicę. Natomiast jeżeli wynik po weryfikacji będzie wyższy, wspólnicy otrzymają dopłatę. Jeśli spółka wypłaciła wspólnikom już dywidendę, trzeba wezwać wspólników do jej zwrotu.