Zobowiązanie spłaty pożyczki wygasa z chwilą śmierci pracownika. W takim przypadku pożyczka jest umarzana i nie stanowi długu spadkowego.
INTERPRETACJA
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął kwestię, jak należy opodatkować umorzoną pożyczkę zmarłemu pracownikowi. Problem dotyczył tego, czy będzie ona podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy długiem spadkowym.
Jak wyjaśnił organ podatkowy, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) podlegającymi opodatkowaniu przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Jak wynika z kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą śmierci na spadkobierców. Jednak przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Przychód po stronie pożyczkobiorcy pojawia się w momencie, kiedy dochodzi do umorzenia pożyczki lub jej części. Przy czym w przypadku umorzenia pożyczki za życia pracownika wartość umorzonej pożyczki stanowi przychód pracownika.
Jeśli umorzenie pożyczki następuje po śmierci pożyczkobiorcy (pracownika), a w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub w umowie o udzielenie pożyczki zawarto zapis o obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobierców (w tym współmałżonka) po śmierci pożyczkobiorcy, to udzielona pożyczka umorzona zostaje spadkobiercy, a nie pracownikowi. W tej sytuacji przychód uzyskuje spadkobierca przejmujący obowiązki dłużnika. Zatem w przypadku gdy po śmierci pożyczkobiorcy dochodzi do umorzenia pożyczki spadkobiercy, który przejął obowiązki dłużnika, u tego spadkobiercy powstaje przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Przychód ten odpowiada wartości umorzonej pożyczki.
Natomiast w sytuacji gdy żadne zapisy nie precyzują obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobiercę (w tym współmałżonka), a udzielona pożyczka umarzana jest zmarłemu pracownikowi, pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C spadkobiercom.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 sierpnia 2008 r. (nr IPPB1/415-666/08-2/IF)