Zapadł wyrok istotny dla spółek, które poprzez emisję akcji chcą podnieść kapitał własny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że wydatki poniesione na obsługę prawną, księgową i podatkową związane z nabyciem nowej emisji akcji nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem sądu, do kosztów podatkowych mogą zostać zaliczone zarówno wydatki bezpośrednio, jak i pośrednio związane z prowadzoną działalnością, ale muszą to być wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu. Zdaniem sądu, w omawianej sprawie ten warunek nie został spełniony, ponieważ zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. A zatem nie ma możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, które nie miały wpływu na przychód. Uzyskany z emisji akcji w celu powiększenia kapitału zakładowego przychód nie był bowiem przychodem podatkowym. Z tych powodów WSA oddalił skargę spółki.

Sygn. akt: III SA/Wa 3917/06

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl