Zgodnie z kodeksem spółek handlowych umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zobowiązywać wspólników do wnoszenia dopłat w granicach liczbowo określonej wysokości w stosunku do udziałów. Ustanowienie dopłat w spółce jest przede wszystkim sposobem na pozyskanie dodatkowego kapitału np. w sytuacji gdy spółka przeżywa finansowe trudności lub istnieje potrzeba dokonania nakładów inwestycyjnych. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

- Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopłaty do spółek kapitałowych nie stanowią przychodu dla spółki pod warunkiem, że zostają wniesione zgodnie z procedurami przewidzianymi przez przepisy kodeksu spółek handlowych - mówi Paweł Najgebauer, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (zrzeszona w Consortio LEX). Oznacza to, że umowa spółki musi przewidywać możliwość nałożenia dopłat na wspólników oraz określać ich wysokość w stosunku do udziałów. Ekspert dodaje, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje także sytuację, w której następuje zwrot dopłat udziałowcowi spółki z o.o. (art. 12 ust. 4 pkt 3). W tym przypadku zwrócone kwoty dopłat nie stanowią przychodu dla udziałowca.

- W przypadku osób fizycznych będących udziałowcami zasady są następujące: wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio zgodnie z przepisami k.s.h. do spółki, do wysokości wniesionych dopłat (art. 21 ust.1 pkt 51 ustawy o PIT) - wyjaśnia ekspert. Zwraca uwagę, że zwrócone dopłaty nie stanowią przychodu pod warunkiem, że zostają wniesione zgodnie z przepisami k.s.h.

- Chodzi tutaj w szczególności o dopełnienie warunków formalnych niezbędnych dla wniesienia dopłat. Brak spełnienia tych formalności może spowodować, że organy podatkowe potraktują dopłatę jako przychód - ostrzega Paweł Najgebauer.

Wniesienie dopłat do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje natomiast powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

- Zgodnie ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawą opodatkowania w takim wypadku jest kwota wniesionych dopłat. Stawka podatku wynosi 0,5 proc - mówi Paweł Najgebauer.

Obowiązek podatkowy ciąży na spółce i powstaje z chwilą dokonania czynności, czyli z chwilą podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia dopłat.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl