INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4220) wypowiedziało się w sprawie nowelizacji Ordynacji podatkowej. W projekcie, który w lipcu został przyjęty przez rząd, a następnie skierowany do Sejmu, znalazł się przepis uprawniający organ podatkowy do zawieszenia postępowania, jeżeli wskutek uzasadnionego podejrzenia, że istotne dla rozstrzygnięcia sprawy zdarzenia lub czynności w rzeczywistości nie miały miejsca, zawiadomi właściwy organ ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Postępowanie będzie podejmowane z urzędu w dniu powzięcia wiadomości o uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie o przestępstwo.

Resort finansów wyjaśnił, że projektowane przepisy usuną pojawiające się w praktyce wątpliwości co do zakresu działania organu podatkowego w przypadku podejrzenia, że istotne dla wyniku sprawy zdarzenia lub czynności w rzeczywistości nie miały miejsca. Proponowane regulacje nie nakładają jednak na urzędników obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.

Obowiązek ten, jak wskazał resort, wynika z art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Nakaz zawiadamiania dotyczy przestępstw ściganych z urzędu, o których organy podatkowe (oraz inne instytucje państwowe i samorządowe) dowiedziały się w związku ze swą działalnością. Samo przypuszczenie, że przestępstwo zostało popełnione, nie jest wystarczające. Organ podatkowy musi podać dowody uzasadniające podejrzenia.

Ministerstwo poinformowało również, że wszelkie wątpliwości dotyczące projektowanych regulacji będą dodatkowo analizowane w trakcie prac parlamentarnych.