Pracownicy skarbowi zwrócili się do ministra finansów o przeprowadzenie audytu wartościowania stanowisk pracy w MF. Ich zdaniem dochodzi do nieprawidłowości w tym zakresie.
Rada Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność zwróciła się do ministra finansów Jacka Rostowskiego o pilne przeprowadzenie audytu wartościowania stanowisk pracy w resorcie finansów.
Według urzędników wartościowanie stanowisk pracy odbywa się bez właściwej koordynacji ze strony resortu finansów, co doprowadza do sytuacji, w której identyczne lub zbliżone charakterem pracy, odpowiedzialnością i wymaganiami w stosunku do pracowników stanowiska pracy, są wartościowane różnie. Jako przykład błędu podają stanowisko starszego komisarza skarbowego. Z zebranych danych wynika, że stanowisko starszego komisarza skarbowego w izbie skarbowej ma przyznane ok. 260 punktów, w urzędzie skarbowym - ok. 235 punktów, w urzędzie kontroli skarbowej - ok. 190 punktów, a w izbie celnej (urzędzie celnym) - ok. 115 punktów.
- Zasady i idea wartościowania stanowisk pracy dopuszczają oczywiście różnice na takich samych czy podobnych stanowiskach w poszczególnych rodzajach urzędów, ale różnice, jakie wystąpiły w resorcie finansów, są - biorąc pod uwagę zbliżony lub identyczny charakter wykonywanych czynności i wymagań - tak kuriozalne, że mogą świadczyć o błędnie przeprowadzonym wartościowaniu stanowisk pracy lub błędnych wytycznych do jego przeprowadzenia - podkreślają urzędnicy.
W piśmie do ministra finansów sygnalizują także, że zdarzały się przypadki, w których wartościowano nie stanowiska urzędnicze, lecz komórki organizacyjne funkcjonujące w danym urzędzie.
Według Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność wskazane problemy świadczą o konieczności przeprowadzenia szerokiego audytu wartościowania w resorcie finansów oraz pilnej weryfikacji jego wyników. Brak takiej weryfikacji skutkować będzie nie tylko złym podziałem rezerwy budżetowej nr 60 w części dotyczącej skutków wartościowania. Skutki złego wartościowania przekładać się będą z kolei na każde przyszłe działania w administracji skarbowej związane z podziałami funduszu płac.
WARTOŚCIOWANIE STANOWISK
Dzięki wartościowaniu stanowisk w urzędach tworzona jest hierarchia stanowisk, od najważniejszych do mniej ważnych. Aby dobrze przeprowadzić wartościowanie, należy obiektywnie zanalizować stanowisko, przyporządkować mu odpowiedni poziom z poszczególnych kryteriów, następnie wartość punktową, a na koniec zliczyć przyznane punkty.