JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: W grudniu 2008 r. podatnik odpłatnie przekazał na rzecz gminy, jako zwrot kosztów wykonania przez niego odcinka sieci wodociągowej w latach 2005–2007 na własnych gruntach, które nabył w 1990 i 2003 roku. Przekazanie nastąpiło na podstawie umowy między stronami, zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Ten odcinek sieci wodociągowej został włączony do sieci gminnej. Grunt, przez który przebiega wodociąg, jest nadal własnością podatnika jako osoby fizycznej i wykonawcy sieci. Po zrealizowaniu umowy przekazania podatnik otrzymał informację PIT-8C, w części D wykazano przychód brutto. Czy zwrot kosztów osoby fizycznej za realizację zadania publicznego, jakim jest sieć wodociągowa, należy zaliczyć do źródła przychodów do opodatkowania?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17 ustawy o PIT oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Ponadto opodatkowaniu PIT podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym. W związku z tym podstawą uzyskiwania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.