Jeśli gmina zwraca podatnikowi wydatki za wybudowanie wodociągu, powstaje u niego przychód podlegający opodatkowaniu PIT.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: W grudniu 2008 r. podatnik odpłatnie przekazał na rzecz gminy, jako zwrot kosztów wykonania przez niego odcinka sieci wodociągowej w latach 2005–2007 na własnych gruntach, które nabył w 1990 i 2003 roku. Przekazanie nastąpiło na podstawie umowy między stronami, zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Ten odcinek sieci wodociągowej został włączony do sieci gminnej. Grunt, przez który przebiega wodociąg, jest nadal własnością podatnika jako osoby fizycznej i wykonawcy sieci. Po zrealizowaniu umowy przekazania podatnik otrzymał informację PIT-8C, w części D wykazano przychód brutto. Czy zwrot kosztów osoby fizycznej za realizację zadania publicznego, jakim jest sieć wodociągowa, należy zaliczyć do źródła przychodów do opodatkowania?
ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17 ustawy o PIT oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
Definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Ponadto opodatkowaniu PIT podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym. W związku z tym podstawą uzyskiwania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, mogą te urządzenia przekazywać odpłatnie lub nieodpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Rozliczenie pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotem, który przekazał infrastrukturę techniczną, powinno być dokonane na podstawie umowy, uwzględniającej zasady ekwiwalentności wzajemnych świadczeń.
Przychód uzyskany z tytułu przekazania w wykonaniu umowy wybudowanej części sieci na własność przedsiębiorstwa wodociągowego przez osobę (podatnika), która tę sieć (jej część, odcinek) wybudowała i poniosła koszty wybudowania, nie mieści się w katalogu źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1–8 ustawy o PIT. Dla przychodów nie-mieszczących się w katalogu źródeł określonych w pkt 1–8 art. 10 ust. 1 ustawy o PIT ustawodawca wprowadził źródło przychodu inne źródła wymienione w pkt 9 art. 10 ust. 1 ustawy o PIT. Stąd przychód uzyskany z tytułu przekazania części sieci wodociągowej należy zaliczyć do źródeł wymienionych w pkt 9 art. 10 ust. 1 ustawy o PIT.
Świadczenie pieniężne, stanowiące rezultat rozliczeń pomiędzy podatnikiem a gminą, spowoduje powstanie korzyści majątkowych po stronie podatnika. W związku z tym przychód z tytułu zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych jest przychodem z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.
W tym przypadku na wypłacającym świadczenie pieniężne ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C). Zatem zasadnym było wystawienie przez gminę PIT-8C.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 maja 2009 r. (nr IPPB4/415-210/09-2/MO)