Nowa ustawa o biegłych rewidentach, która weszła w życie 6 czerwca, zobowiązuje ich do uzupełnienia danych, o które musi być rozszerzony rejestr tych osób. Będzie on prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Na dosłanie nowych danych biegli rewidenci mają czas do 6 października. Rejestr prowadzony będzie w formie elektronicznej i zostanie opublikowany na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Warto pamiętać, że ustawa o biegłych rewidentach nadal zobowiązuje ich do aktualizowania danych. Mają oni na to 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie. Taki obowiązek wynika z art. 10 ust. 7 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649).

Dotychczasowa lista obejmowała tylko: imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, miejsce i adres zamieszkania oraz nr dyplomu biegłego.

REJESTR BIEGŁYCH

Nowy zakres danych do rejestru biegłych obejmuje:

● imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta;

● obywatelstwo;

● formę wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu tego zawodu;

● nazwę, adres strony internetowej i adres podmiotu uprawnionego do badania zatrudniającego biegłego lub który jest wspólnikiem, lub z którym jest powiązany w inny sposób.