ORZECZENIE

Lista wydatków, na które można przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabytego przed 2007 rokiem, tak by uniknąć zryczałtowanego podatku od sprzedaży nieruchomości, jest listą zamkniętą. Na liście tej nie ma wydatków na założenie księgi wieczystej, opłacenie wpisu do hipoteki ani też wydatków na wynagrodzenie pośrednika w handlu nieruchomościami. A zatem pochodzące ze sprzedaży nieruchomości środki wydatkowane na takie właśnie cele nie są zwolnione z podatku. Takie stanowisko zajął WSA w Szczecinie. Sąd podkreślił też, że skoro dotyczący tej kwestii art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zawierał do końca 2006 roku zamknięty katalog wydatków na cele mieszkaniowe, uprawniających do zwolnienia z podatku, to przepis ten powinien być interpretowany literalnie.

W rozpatrywanej sprawie, podatnik zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją określającą zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. We wniosku powołał się na nowe okoliczności faktyczne, mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania. Przedstawił dokumenty potwierdzające wydatki na pośrednictwo w sprzedaży lokalu i nabyciu innej nieruchomości, zaświadczenie od nabywcy lokalu, że całość kwoty nie została spłacona, informacje z banku o comiesięcznej spłacie kredytu zaciągniętego na zakup nowej nieruchomości oraz zaświadczenia o kosztach poniesionych w związku z założeniem księgi wieczystej i wpisem hipoteki. Organ wznowił postępowanie i po jego przeprowadzeniu uznał część tych wydatków za zmniejszające podstawę opodatkowania.

Ostatecznie sprawa trafiła do WSA, który nie znalazł podstaw do uznania decyzji za niezgodną z prawem i podzielił argumentację organów podatkowych.

Sygn. akt I SA/Sz 651/08

ULGA MIESZKANIOWA *

Zasada: Podatnik nie zapłaci 10-proc. PIT od przychodu, jeśli w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży przeznaczy pieniądze na inne cele mieszkaniowe.

Warunki: Trzeba złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia i deklarację PIT-23.

Skutki: Jeśli podatnik w ciągu dwóch lat nie wyda wszystkich pieniędzy, będzie musiał zapłacić od środków, które mu zostały, 10-proc. PIT od przychodu. Na zapłatę podatku ma 14 dni od dnia upływu okresu dwuletniego. Po upływie 14 dni naliczane są odsetki za zwłokę od momentu złożenia pierwotnego zeznania.

* Nadal mogą z niej korzystać podatnicy, którzy sprzedają nieruchomości nabyte do końca 2006 roku, a od momentu nabycia do sprzedaży nie minęło pięć lat

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24