Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów. Wynika z niego, że nierezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej nie będą płacić podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych w 2008 roku. Zwolnienie ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych do 31 grudnia 2059 r.

Resort finansów wprowadzenie tego rozwiązania uzasadnia tym, że opodatkowanie odsetek oraz dochodów z tytułu sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej mającej za przedmiot obligacje wyemitowane na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz.U. nr 113, poz. 773) utrudniłoby uplasowanie tych obligacji wśród inwestorów zagranicznych i ograniczyłoby ich płynność na rynku wtórnym, co spowodowałoby wzrost kosztów emisji, a więc i wzrost kosztów dla budżetu.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl