JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Spółka zawarła z niemiecką firmą umowę, której celem jest świadczenie kompleksowych usług zarządzania płynnością finansową. Zgodnie z tą umową w celu umożliwienia świadczenia usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową przez spółkę niemiecką, spółka może być zobligowania do odpowiednich i niezbędnych do realizacji tego celu czynności. Czy czynności podejmowane w ramach umowy o kompleksowe zarządzanie płynnością finansową podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. poz. 450 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają m.in. umowy pożyczki i umo-wy depozytu nieprawidłowego. W związku z tym co do zasady czynności podejmowane w ramach umowy mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeśli będą one umowami pożyczki lub depozytu nieprawidłowego. Faktu tego nie zmienia to, że umowy te będą zawierane na podstawie umowy ramowej o świadczenie kompleksowych usług finansowych. Mimo że umowa świadczenia kompleksowej usługi finansowej nie jest wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to czynności dokonywane na podstawie tej umowy mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W omawianym przypadku kluczowe znaczenie mają kwestie opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: opodatkowana podatkiem od towarów i usług; zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

• umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

• umowy spółki i jej zmiany,

• umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W konsekwencji, czynności podejmowane w ramach umowy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 12 września 2007 r. (nr 1472/ SPC/436-50/07/PK)

OPINIA

JOANNA PATYK

konsultant podatkowy w BDO Numerica

Omawiana interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dotyczy podstawowych zasad opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: pcc). Urząd uznał m.in., że w przypadku umów ramowych dotyczących kompleksowego świadczenia różnego rodzaju usług należy badać poszczególne czynności składające się na umowę pod kątem ich opodatkowania pcc. Takie stanowisko należy uznać co do zasady za prawidłowe.

Zgodnie z doktryną opodatkowaniu podatkiem pcc podlega bowiem zamknięty katalog czynności wymienionych w art. 1 ustawy o pcc. W przypadku czynności złożonych należy zbadać, do jakiego typu czynności cywilnoprawnych dany stan faktyczny jest zbliżony, a w razie umów kompleksowych (ramowych) do ustalenia każdorazowo zakresu wykonywanych czynności przez podmioty transakcji.

Organ podatkowy nie jest jednak uprawniony do poszerzania, w wyniku analizy danej umowy, katalogu czynności cywilnoprawnych z art. 1 ustawy o pcc. Urząd nie ma także możliwości do kwalifikowania danej czynności cywilnoprawnej w taki sposób, aby powstała możliwość jej opodatkowania pcc, bądź dzielenia jednej czynności cywilnoprawnej na wiele elementów i ich opodatkowania.