TRZY PYTANIA DO... ARTURA KŁOPOTOWSKIEGO, doradcy podatkowego w Grant Thornton Frąckowiak - Jakie dodatkowe obowiązki dokumentacyjne należy wypełnić przy transakcjach trójstronnych?
– W przypadku gdy w procedurze uproszczonej drugim w kolejności podatnikiem będzie polski podatnik, wówczas będzie można uznać, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) zostanie opodatkowane u niego. Będzie tak pod warunkiem, że wystawi on ostatniemu w kolejności podatnikowi VAT fakturę zawierającą, oprócz danych, które powinna zawierać generalnie faktura (m.in. data dokonania sprzedaży, cena jednostkowa bez podatku, podstawa opodatkowania, stawka i kwota podatku, kwota należności) następujące informacje. Po pierwsze adnotację VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135–138 ustawy o p.t.u. lub VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 Dyrektywy 2006/112/WE.
Musi być też stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej. Ponadto należy podać NIP, który jest stosowany przez drugiego podatnika wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej oraz numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika.
● Jakie dane przy procedurze uproszczonej należy podawać w prowadzonej ewidencji?
– Jeżeli w procedurze uproszczonej podmiot będzie drugim w kolejności podatnikiem, należy podać w prowadzonej ewidencji: ustalone wynagrodzenie za dostawy w ramach procedury uproszczonej; nazwę i adres ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej (osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, obowiązanej do rozliczenia VAT z tytułu tej transakcji). W sytuacji, gdy będzie trzecim w kolejności podatnikiem, podaje się: obrót z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy przez drugiego w kolejności podatnika VAT oraz kwotę podatku przypadającą na tę dostawę, która stanowi u niego WNT; nazwę i adres drugiego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej.
● Czy informować urząd skarbowy o transakcjach trójstronnych?
– Podatnicy VAT dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia i/lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zarejestrowani jaki podatnicy VAT UE, zobowiązani są do składania po zakończeniu każdego kwartału w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy informacji podsumowującej VAT UE. Dodatkowo informacja podsumowująca powinna zawierać adnotację, że nabycie i dostawa zostały dokonane w ramach transakcji trójstronnych.