RAPORT

Gwałtowne zmiany na rynkach finansowych mogą wymusić na firmach konieczność renegocjacji transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi. Wszystko dlatego, że większość z nich zawierana była przy założeniu istnienia stabilnych warunków rynkowych. Może to również dotyczyć porozumień cenowych zawieranych pomiędzy podatnikami a władzami podatkowymi, w których akceptowane są stosowane przez podatnika metody cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Zdaniem ekspertów Ernst & Young obecna sytuacja gospodarcza może skłaniać podmioty powiązane do rozważenia aktualizacji warunków długoterminowych transakcji.

Zagrożenia dla firm

W obecnej sytuacji ekonomicznej szczególnie ryzyko kursowe i tzw. ryzyko rynkowe są w sposób ewidentny odczuwane przez przedsiębiorców i wpływają na osiągane przez nich wyniki na transakcjach wewnątrzgrupowych. Niejednokrotnie polskie spółki powiązane realizują straty z działalności przynoszącej dotychczas stabilny dochód spowodowane zmianą kursu złotego.

– Istotnymi czynnikami ryzyka są również problemy z niewypłacalnością kontrahentów oraz oczekiwanie przez nich długoterminowego finansowania przez dostawców w sytuacji braku lub też utrudnionego dostępu do kapitału z profesjonalnych źródeł finansowania – wylicza Aneta Błażejewska-Gaczyńska, doradca podatkowy, dyrektor w Ernst & Young.

Ze względu na ogólny spadek popytu w niektórych branżach istotne może się również okazać ryzyko związane ze starzeniem się produktów, wysokimi kosztami magazynowania zapasów, koniecznością redukcji zatrudnienia, czy też okresowymi przestojami produkcji. Nieprzewidywalny popyt burzy racjonalne założenia i prognozy finansowe, przez co utrudnia firmom powiązanym ustalenie rynkowych zasad współpracy wewnątrzgrupowej.

– Z kolei nieprzewidywalność warunków współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi kreuje dodatkowe ryzyko podatkowe, przed którym zabezpieczyć może jedynie bieżące monitowanie i dokumentowanie zasad tej współpracy – twierdzi Aneta Błażejewska-Gaczyńska.