W związku z toczącymi się pracami nad pakietem działań antykryzysowych Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wczoraj przyjął rząd. Projekt rozszerza zakres zwolnienia z podatku dla pewnych świadczeń pracowniczych. Partnerzy społeczni, którzy pracują nad pakietem, postulowali, aby: znieść opodatkowanie zapomóg udzielanych przez związki zawodowe (poszerzenie katalogu) oraz świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także zwolnić z PIT pomoc socjalną realizowaną w formie bonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, w tym tzw. bonów towarowych.

Resort finansów wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw i w związku z tym w projekcie zaproponowano zwolnienie z opodatkowania zapomóg wypłacanych przez zakładową organizację związkową pracownikom należącym do tej organizacji. Zwolnienie to będzie limitowane. Wolne od opodatkowania będą świadczenia w wysokości 638 zł rocznie (kwota ta odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Ponadto nastąpi powrót do zwolnienia z opodatkowania bonów towarowych oraz objęcia zwolnieniem refundacji wydatków (udokumentowanych fakturą VAT) poniesionych na cele działalności socjalnej. Zwolnieniem objęta będzie wartość otrzymanego świadczenia nieprzekraczająca w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Przedstawione regulacje będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. Norma ta pozwoli na objęcie zwolnieniem podatkowym świadczeń wypłaconych także przed wejściem w życie ustawy. Ustawa wejdzie w życie w momencie jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.