INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie jest dopuszczalne dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych w stosunku do niektórych środków trwałych, np. samochodów osobowych. Przepisy nie wykluczają jednak możliwości stosowania jednorazowej amortyzacji w stosunku do innych niż samochody osobowe pojazdów transportu drogowego, w tym samochodów ciężarowych, przez podatników prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarowego.

W ocenie resortu finansów jednorazowy odpis amortyzacyjny, jakkolwiek stanowi pomoc publiczną, nie stanowi pomocy na nabycie środka trwałego. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego mają zatem możliwość korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od nabytych dla potrzeb tej działalności pojazdów transportu towarowego, w tym samochodów ciężarowych. Wyjaśnienie to znajduje potwierdzenie w piśmie Ministerstwa Finansów z 7 maja 2008 r. (FG5/0683/11/ZKN/ 43/08), skierowanym do dyrektorów izb skarbowych.

Według części urzędów skarbowych przedsiębiorca będący małym podatnikiem, który świadczy usługi transportowe, nie ma prawa do stosowania jednorazowej amortyzacji. Z art. 22k ust. 10 ustawy o PIT wynika, że jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego.

Zasady przyznawania i korzystania z tej pomocy reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.). Przepisów tych nie stosuje się jednak do pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

Niektóre organy podatkowe odmawiają przedsiębiorcom prawa do stosowania jednorazowej amortyzacji utożsamiając tę formę pomocy de minimis z nabyciem środków transportowych. Teraz problem wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3486).

Ważne!

Jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowiący pomoc publiczną nie może być jednak uznany za pomoc na nabycie środka trwałego