Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja wniesiona przez PO przewiduje wprowadzenie do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym m.in. możliwości przyznawania stypendiów studentom oraz doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi. Jednocześnie jest wprowadzana zmiana w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dotyczącym zwolnienia stypendiów. Rozszerza ona zwolnienie na wszystkie stypendia dla doktorantów i studentów otrzymywane na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym. Oznacza to, że podatkowa preferencja dotyczyłaby również stypendiów przyznawanych przez samorządy oraz osoby fizyczne lub firmy.

Dziś na podstawie tego przepisu w całości, bez żadnego limitu, zwolnione z PIT są stypendia: otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym i na podstawie przepisów o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki, a także stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ponadto z podatku są zwolnione inne niż otrzymane na podstawie powyższych przepisów stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra edukacji po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo – gdy chodzi o stypendia dla uczniów – tylko przez tego ministra (chodzi tu głównie o stypendia finansowane z funduszy unijnych, których zasady przyznawania z reguły mają akceptację ministra edukacji).

Stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, podlegają obecnie limitowanemu zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina nie potrąca podatku, jeżeli wysokość stypendium nie przekracza miesięcznie kwoty 380 zł.

380 złotych miesięczny limit wysokości stypendium, od którego gmina nie potrąca podatku