W związku z przyjęciem przez Dyrektywy Rady nr 2003/48/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, powstała potrzeba dwustronnego uregulowania kwestii opodatkowania takich odsetek oraz wzajemnej wymiany informacji o dochodach z tego tytułu otrzymywanych przez rezydentów państw członkowskich Unii Europejskiej ze źródeł położonych na terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Podstawą do takich regulacji dwustronnych stały się tzw. Modelowe Konwencje o opodatkowaniu dochodów z oszczędności/automatycznej wymianie informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, które zostały przyjęte przez Grupę Roboczą Wysokiego Szczebla (Opodatkowanie Oszczędności) Rady Ministrów Unii Europejskiej 12 marca 2004 r. (Guernsey, Wyspa Man i Jersey, Aruba, Antyle Holenderskie) oraz w 22 czerwca 2004 r. (Anguilla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos). W konsekwencji, w okresie lat 2004-2005 tego typu umowy w formie wzajemnej wymiany listów, podpisanych odpowiednio przez obie umawiające się strony, zostały zawarte przez Polskę z Anguillą (17 grudnia 2004 r. i 21 stycznia 2005 r.), Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi (17 grudnia 2004 r. i 11 kwietnia 2005 r.), Guernsey (7 lipca 2004 r. i 19 listopada 2004 r.), Arubą (7 lipca 2004 r. i 9 listopada 2004 r.), Antylami Holenderskimi (7 lipca 2004 r. i 27 sierpnia 2004 r.), Jersey (7 lipca 2004 r. i 19 listopada 2004 r.), Kajmanami (17 grudnia 2004 r. i 31 marca 2005 r.), Montserrat (17 grudnia 2004 r. i 7 kwietnia 2005 r.), Turks i Caicos (17 grudnia 2004 r. i 1 kwietnia 2005 r.), oraz Wyspą Man (7 lipca 2004 r. i 19 listopada 2004 r.).

Zasadniczą istotą tego rodzaju umów jest pobór zryczałtowanego podatku od wypłacanych odsetek oszczędności przez płatnika mającego siedzibę w wymienionych terytoriach zależnych oraz przekazanie 75 proc. kwoty pobranego podatku Polsce, względnie zwolnienie od tego podatku z jednoczesnym powiadomieniem organów podatkowych drugiego państwa (w tym przypadku - Polski) o wypłacanych odsetkach, na podstawie certyfikatu rezydencji. Z kolei Polska zobowiązuje się przekazywać drugiej stronie stosowne informacje o dochodzie z tytułu odsetek uzyskanych przez jej rezydentów w Polsce.

dr Janusz Fiszer

partner White & Case, docent UW