Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie wskazują jednoznacznie, czy dochody z akcji zagranicznych nabytych przed 2004 rokiem, czyli zanim wprowadzono 19-proc. podatek giełdowy, są zwolnione z podatku na zasadach odnoszących się do akcji kupionych w tym okresie na giełdzie w Polsce.

Zdaniem Marka Kozaczuka, radcy prawnego w Kancelarii Dewey & LeBoeuf Grzesiak, zastosowanie zwolnienia z podatku od dochodów ze zbycia akcji zagranicznych nabytych przed 2004 rokiem może wzbudzać wątpliwości, bo przepisy ustawy o PIT określające zakres tego zwolnienia posługiwały się pojęciami prawnymi z ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi bezpośrednio związanymi z polskim rynkiem kapitałowym (publiczny obrót, giełda papierów wartościowych).

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji zostało wprowadzone ustawą z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956). Zgodnie jednak z art. 19 tej ustawy przepisów tych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po 31 grudnia 2003 r. Muszą jednak być łącznie spełnione warunki: akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi; nabycia dokonano przed 1 stycznia 2004 r.; nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym; sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Warunki te bezpośrednio odnoszą się właśnie specyfiki polskiego rynku kapitałowego.

Marek Kozaczuk tłumaczy, że wobec braku jednoznacznego wyłączenia z zakresu tego zwolnienia dochodów ze zbycia akcji zagranicznych należy opowiedzieć się za taką interpretacją, zgodnie z którą zakres zwolnienia obejmuje nie tylko akcje nabyte na polskim rynku kapitałowym, lecz także na rynkach zagranicznych.