Wczoraj opublikowaliśmy treść przykładowego zadania egzaminacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym. Dziś rozwiązanie.
Pod adresem http://g.infor.pl/gp/insert_gt/ znajduje się plik z archiwum systemu InsERT GT zawierający rozwiązanie zadania oraz 45-dniową wersję systemu InsERT GT.
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej
Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni ZOŚKA, deklaracji dla podatku od towarów i usług, ewidencji operacji gospodarczych z lutego 2009 r. i analizę rentowności netto zasobów majątkowych w hurtowni ZOŚKA w latach 2007–2008 oraz wykonanie prac wynikających z opracowanego projektu.
2. Założenia do wykonania projektu
● Dane identyfikacyjne jednostki gospodarczej – Załącznik 1
Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o.
50-307 Wrocław, ul. Trzebnicka 9, województwo dolnośląskie
NIP: 895-17-63-204, REGON: 932829027
Nr konta firmowego: 56 1500 1067 1210 6005 4516 0000
Urząd Skarbowy Wrocław – Psie Pole, ul. Trzebnicka 4, 50-307 Wrocław
Prezes (szef) Edward Kowal
● Dane identyfikacyjne odbiorcy – Załącznik 2
Zakład Usługowy ROL sp. z o.o.
50-300 Wrocław, ul. Obornicka 32, województwo dolnośląskie.
NIP: 899-10-06-998, REGON: 930409692.
Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT i towarów z magazynu jest Jolanta Mewa.
● Dane identyfikacyjne dostawcy – Załącznik 5
Zakład Produkcyjny IMPEX sp. z o.o.
ul. Piastowska 14, 50-400 Wrocław.
Nr konta: 51 1930 1073 3211 0241 8432 0001.
NIP: 899-26-04-750.
● Ewidencja prowadzona jest na kontach księgi głównej i pomocniczych prowadzonych do kont: Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami.
● Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych wykazane w Załączniku 3 (przepisać).
● Stany wybranych kont księgi głównej na dzień 01.02.09 r. wynoszą:
131 Rachunek bieżący 100 000 zł
801 Kapitał zakładowy 100 000 zł
● Sporządzając kalkulację ceny hurtowej towarów jednostka stosuje narzut w wysokości 40% ceny zakupu netto (ceny kartotekowej).
● Towary przyjmowane są do magazynu po rzeczywistej cenie zakupu.
● Sprzedaż towarów w hurtowni opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT.
● Numeracja dokumentów prowadzona jest ze wskazaniem miesiąca i roku np. 1/02/2009 (nr/m-c/rok).
● Osobą upoważnioną do wystawiania i podpisywania dokumentów jest Ewa Zych.
● Rentowność netto zasobów majątkowych spółki powinna wynosić co najmniej 30%.
● Dane potrzebne do sporządzenia analizy rentowności netto zasobów majątkowych z bilansów zamknięcia sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 i 2008 r. w hurtowni ZOŚKA wykazane w Załączniku 7.
● Wykaz wskaźników do analizy ekonomicznej wykazany w Załączniku 8.
3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni ZOŚKA i deklaracji dla podatku od towarów i usług z lutego 2009 r.
● Załażenie kartotek kontrahentów.
● Założenie kartotek towarów i sporządzenie kalkulacji cen sprzedaży towarów.
● Wycena, sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego Pz – przyjęcie z zewnątrz.
● Sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu dotyczącego uregulowania zobowiązania wobec Z. P. IMPEX do Faktury VAT 48/02/09.
● Wycena, sporządzenie i wydrukowanie faktury VAT sprzedaży dla Z. U. ROL.
● Wycena, sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego Wz – wydanie na zewnątrz.
● Wycena, sporządzenie i wystawienie Korekty faktury VAT dla Z. P. ROL.
● Wprowadzenie danych z faktur VAT do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.
● Sporządzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7.
4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych oraz wykaz operacji gospodarczych ujętych w tabeli dekretacji z lutego 2009 r.
● Uporządkowanie dowodów księgowych pod względem chronologicznym.
● Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym rachunkowym.
● Wprowadzenie stanów początkowych kont do bilansu otwarcia i podłączenie kartotek kontrahentów do kont rozrachunkowych 201 i 202.
● Sformułowanie treści operacji gospodarczych.
● Dekretacja dowodów księgowych.
● Ewidencja operacji gospodarczych w programie Rewizor GT na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
● Wydrukowanie zestawienia obrotów i sald oraz dziennika księgowań.
5. Wykaz prac związanych z analizą rentowności netto zasobów majątkowych w hurtowni ZOŚKA w latach 2007–2008:
● Dobór odpowiedniego wskaźnika potrzebnego do przeprowadzenia analizy rentowności netto zasobów majątkowych.
● Obliczenie wielkości wskaźników rentowności netto zasobów majątkowych z roku 2007 i 2008.
● Interpretacja obliczonych wielkości wskaźników rentowności netto zasobów majątkowych z roku 2007 i 2008
● Ocena rentowności netto zasobów majątkowych z roku 2007 i 2008.
6. Sporządzone i wydrukowane w programie Subiekt GT dokumenty dotyczące operacji gospodarczych z lutego 2009 r.
7. Sporządzona w programie Rewizor GT ewidencja operacji gospodarczych z lutego 2009 oraz wydruk zestawienia obrotów i sald i dziennika księgowań
8. Sporządzona i wydrukowana w programie Rewizor GT deklaracja dla podatku od towarów i usług za luty 2009 r.
9. Sporządzona analiza rentowności netto zasobów majątkowych w hurtowni ZOŚKA w latach 2007–2008
Interpretacja wskaźnika: W roku 2008 rentowność wynosiła 31%, co oznacza, że 1 złotówka zaangażowanych aktywów dostarcza 31 groszy zysku.
Wnioski z analizy: wskaźnik rentowności netto aktywów określa zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku. Stanowi on relację zysku netto do aktywów. Informuje o wysokości zysku netto przypadającego na jednostkę aktywów. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym efektywniejsze wykorzystanie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa.
W roku 2008 rentowność była wyższa w stosunku do roku 2007 o 3% i przewyższała rentowność planowaną o 1%. Sytuacja ta świadczy o poprawie zdolności aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku.
DGP
DGP
DGP
DGP
Inne
Inne
Inne
Inne